Make your own free website on Tripod.com

我影的相

我有時都會影D相玩鵅A不過喱到除左show我影D相之外,仲會
show埋經我加工後既相。我覺得除左本身張相要影得好之餘,後
期製作影響都幾大,睇下係咪加工之後既相正好多!

純粹我自己覺得整得靚,無咩特別專業技巧架!

加工前

加工後

描述

調較過色彩的平衡,係咪warm好多呢?
有冇留意水池比較特別呢?(縮小後可能會較難留意)
我覺得人來人往既街,真實色彩唔係幾靚!
下面兩張相係咪同隔離個張好唔同呢??